Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodaření se zaměstnanci

13. 2. 2010

Hospodaření se zaměstnanci (pracovní síla – práce – souhrn fyz, a duš.schopností pracovat)

 

(Zaměstnance dělíme na různé skupiny, podle činnosti kterou vykonávají.

Existuje přehled = Klasifikace pracovních činností)

 

Dělníci – pracovníci vykonávající převážně fyzickou práci, (u strojů, s nástroji a zařízeními) – řemeslníci, pomocní pracovníci

Techničtí a administrativní pracovníci - ….převážně duševní práci (tvůrčí) – vedoucí pracovníci, úředníci (projektant, účetní)

Provozní a obsluhující pracovníci - ….pracují převážně ve službách (obchodníci, řidiči)

 

 

Plánování pracovníků / zaměstnanců (čeho,jak)

Rozsah plánování (záleží na velikosti podniku, na schopnostech a záměrech managementu)

 • počet,

 • kvalifikace (=odborné znalosti, praktické dovednosti, morální vlastnosti), získáváme vzděláním, výchovou, praxí/ kompetence=kvalifikace+být aktivní – umět pracovat s informacemi, přizpůsobovat se změnám a reagovat na změny, samostatně uvažovat a jednat

 • počet + kvalifikace = potřeba zaměstnanců

 • péče o zaměstnance

 • odměňování

 

ad plánování počtu pracovníků = spotřeby práce

 • výpočtem (znát normy) – výkonové – času (potřebný čas na jednotku výkonu – 5min na montáž 1židle, 10min na zasklení 1okna

   • výkonové – množství (kolik výrobků bude vyrobeno za jednotku času – 12židlí se smontuje za 1hodinu, 6 oken se zasklí za 1h

 

počet zaměstnanců = celkový potřebný čas pro výrobu (plán na určité období) (plán/normou)

celkový pracovní čas 1 zaměstnance (viz plánovací kalendář odprac.h)

 

 • odhadem (podle minulosti)

 

 • podle aktuální situace

 

 

Získávání zaměstnanců („pořízení pracovní síly“)

1.fáze „poptávání“ - inzerát, doporučení, úřad práce, pracovní agentury, nabídka ze strany samotných zájemců (budoucích zaměstnanců)

2. výběrové řízení (životopis, vzhled- jednání (chování), komunikace - schopnosti)

3. vznik pracovního poměru

uzavření prac.smlouvy (druh, místo výkonu práce, den nástupu…)

jmenování (ředitel)

volba (starosta)

 

+ pracovní řád

Další pokyny (organizační řád, bezpečnost práce…)

 

Odměňování (časté změny)

Odměna za práci – peněžité plnění – vyplácena ve výplatním termínu zaměstnancům

– druhy: mzda, plat (pro vymezené státní a podobné instituce)

Cena práce je tvořená na trhu práce na základě nabídky a poptávky

liší se:

 • podle kvalifikace

 • podle mzdových předpisů (obecně platné podmínky – minimální mzda, přesčasy…)

 • podle smluvních podmínek (kolektivní smlouva)

 

Složky mzdy – závislé na množství a kvalitě odvedené práce

HRUBÁ MZDA

(- celková částka) = 1.základní mzda+2.pobídkové složky (=mzda za odpracovaný čas)

+ 3.náhrady mzdy (za objektivně neodpracovaný čas-dovolená, svátky, odstávky-výpadek el.energie)

 

Ad základní mzda

časová – (použití u výkonů, které nelze změřit, nelze ovlivnit prac.tempo)

 • hodinová

 • měsíční (=plat) – nezávisí na počtu odpracovaných hodin, předpokládají se přesčasy

 

úkolová – (použití u měřitelných výkonů – odměna za určitou práci, lze stanovit množství práce za určitý čas) – viz výkonové normy

 

podílová – (použití podle dosaženého výsledku – objem částky na uzavřené smlouvě – podíl=provize, procento z tržby (z objemu)

 

Ad pobídkové složky

 • osobní ohodnocení – forma stabilizace určitého zaměstnance, bývá pravidelnou součástí vedle základní mzdy

 • příplatky – za práci konanou za zvláštních podmínek (dle zákona- přesčas, noc, svátek, ztížené či škodlivé prostředí

 • prémie – často předem stanoveny (za plánované splnění plánu), - za výsledky práce, které se opakují

 • odměny – bývají jednorázové, mimořádné, nejsou předem stanoveny

 • jiné možnosti – podíly na zisku (tzv.13.plat) – jako odměna, ale pro všechny

   • naturálie (zemědělství, uhlí, MHD…)

 

 

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

- netvoří součást hrubé mzdy – nejedná se o objektivní důvody, (kdy nebyl čas odpracován)

 

 

 

Výpočet mzdy - časové

 

Podklady – odpracovaná doba a (hodinový) mzdový tarif (=cena práce za časovou jednotku)

(tabulky dle vyhlášky vlády je stanovena min. výše, v podniku je smluvní výše, odbory také ovlivňují – podle složitosti, namáhavosti, odpovědnosti, tržní potřebnosti)

 

Časová mzda = odpracovaná doba*mzdový tarif

 

Str.122

 

 

 

Výpočet mzdy – úkolové

 

Podklady – výkonové normy (času a množství) a hodinový mzdový tarif

2kroky postupu

1a) Úkolová sazba=hodinový mzdový tarif/ výkonová norma množství

 

1b) Úkolová sazba=hodinový mzdový tarif/ 60 * výkonová norma času v minutách

 

2. základní mzda úkolová – skutečný výkon * úkolová sazba

 

 

 

 

Výpočet mzdy - podílové

je stanoveno procento z objemu (tržeb) (obchodní cestující, pojišťovací agent

 

 

 

 

Složky mzdy – srážky (z hrubé mzdy)/ odvody / odpočty

 

zdravotní pojištění

 

sociální pojištění

 

daň z příjmů (ze závislé činnosti)

 

 

Výpočet čisté mzdy

 

 1. HM x 1,34 (34% SZP platí zaměstnavatel) = zaokrouhlit na celé stovky

(superhrubá mzda)

 1. ad 1 x 0,15 (15% daň)

snížení – sleva na poplatníka, děti.... = daň po slevě

 1. HM x 0,045 (4,5%ZP) a HM x 0,065 (6,5% SP)

 

 1. HM – ZP – SP – daň po slevě + nemocenská = ČM – srážky (půjčky...)= mzda k výplatě

Evidence mezd (zúčtovací a výplatní listina=výplatní páska, lístek)

 

 

 

Péče o zaměstnance

 

a) ze zákona – zaměstnavatel platí SZP, pojištění odpovědnosti za škody pří prac.úrazu (přihlášení, odhlášení, změny u zdravotní pojišťovny, u správy sociálního zabezpečení, komerční pojišťovny)

 

b) zajištění ochrany zdraví při práci (BOZP)

 

c) poskytování informací – rozvoj podniků, ÚP, počet zaměstnanců, BOZP

 

d) další péče – zvyšování kvalifikace, zlepšování pracovních podmínek a prostředí, příspěvky na stravu, rekreaci, kulturu

 

e) odbory

(dobrovolné sdružení – zastupují zaměstnance

 • uzavírají s vedením kolektivní smlouvu o péči a o odměňování

Pokud se nelze dohodnout – vzniká stávka (přerušení práce ze strany zaměstnanců)

     • vyhlásí se výluka (přerušení práce ze strany zaměstnavatele)

Nejsou-li v podniku odbory – existuje vnitřní předpis a rada zaměstnanců

 

 

 

Ukončení pracovního poměru

(prodej pracovní síly,spotřebování, zánik)

 • dohodou: písemně se dohodnou z.a z.

 • výpovědí: rozhodnutí jedné strany bez ohledu na souhlas druhé strany PP končí po uplynutí výpovědní doby

 

 

Evidence zaměstnanců

 • osobní spis (počítač, osobní karta) – osobní data, kvalifikace, rodinné poměry

 

evidence mezd

 • odpracované doby (přesčasů...), odvedení práce

 • mzdový list,

 • MZVL – celkový přehled o všech zaměstnancích