Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podnikatelský záměr, management - složky řízení P,O,M,K,R

11. 2. 2010

I.Podnikání - Podnikatelský záměr  

 

1.Záměr = počáteční nápad - důvod začít podnikat

 

(Jestli – jak začít)

  1. provedeme průzkum trhu (odhad poptávky)
  2. stanovíme činnost (co budeme dělat), jakým způsobem (forma podnikání)
  3. určíme si výrobní faktory (s čím budeme dělat)
  4. posoudíme reálnost, rizika (sestavíme zakladatelský rozpočet – N,V,majetek, zdroje)

 

2.Vlastní založení (ŽR-OR, FÚ, SZ, ZP)

 

Poznámka: být vhodný typ člověka

 

 

(ad hospodaření)

Pro zajištění všech činností podniku a dosažení určitých (určených) cílů

Řízení (2pojetí)

= usměrňování činností a výrobních faktorů

= management (skupina řídících pracovníků – vznikají vztahy nadřízenosti a podřízenosti (různé úrovně))

 

(Druhy řízení v čase

– krátkodobé (operativní) – konkrétní plány – kolik vyrobíme za měsíc, za týden…, zda přijmeme nového pracovníka, zda změníme reklamní kampaň…

- dlouhodobé (koncepční) – co budem produkovat, v jakém rozsahu, kde budem působit)

 

Složky řízení -  (obsah-funkce řízení), abychom efektivně využili výrobní faktory, abychom maximalizovali zisk…P,O,M,K,R

Plánování (stanovení úkolů) – (tato činnost se zabývá tím, že podnik)

1.stanovuje=plánuje (výstupy) objem a druhy produkovaných statků a služeb,

2.stanovuje (vstupy) objem a druhy potřebných výrobních faktorů

3.(a tedy) náklady, výnosy a zisk = čeho,kolik,kdy,jak (nejen výrobní proces)

 

Normy (pro přesnější stanovení plánu)

- normy spotřeby materiálu, normy spotřeby energie – stanoví množství výrobního faktoru na jeden produkt/službu (např.4m látky na 1 kabát, 7litrů benzínu na 100km, 1,5kg mouky na 1chleba, 1kWh el.energie za 1hodinu….

- normy kapacitní (kapacita=výkon)o strojích) – norma časová: (co se musí-lze vyrobit) stanoví množství (ks,kg…) vyrobených produktů za určitý čas (např. stroj naplní 2000 lahví za 1 hodinu)

- nebo norma množství: stanoví množství času (za jak dlouho se musí vyrobit), který je potřebný k výrobě 1ks,kg (např. stroj vylisuje 1kus za 20 vteřin)

- normy výkonové (o lidech) – norma časová: udává, jaké množství práce má být uděláno za určitý čas (např. zabalit 40 hraček za hodinu

                        nebo norma množství: udává, jaké množství času je potřeba k výrobě 1kusu

 

 

 

 

Organizování (zde se jedná o)

=uspořádání podnikových činností v podniku = v určitém celku

Způsoby uspořádání - časové - určíme, jak budou probíhat opakované činnosti, jaký bude postup (v jakém časovém sledu)

- prostorové - určíme lidské a věcné činitele (kdo provede činnost, čím, kde)

uspořádání se znázorňuje slovním popisem, grafem

 

Struktura podniku, jak je uspořádán (organizován, existence organizačního řádu)

v podniku jsou útvary s přidělenou stálou náplní činnosti

-         vertikální – shora dolů (organizační útvary) = liniová – uspořádání p. podle organizačních stupňů/podle stupňů řízení                       \ (další struktury viz čtvrťák)    

pracoviště,

- seskupení pracovišť (pracovníků) - dílna, (několik pracovníků, řídící pracovník-usměrňuje jejich činnost – vedoucí/mistr)

- seskupení dílen - provoz, (vedoucí provozu)

- seskupení provozů - závod, (vedoucí závodu/ředitel)

- seskupení závodů – podnik (ředitel podniku)

Příklad (dílny:stoly,skříně, židle – dřevěný nábytek/plastový nábytek = závod v Ústí, v Děčíně – centrála v Ústí = podnik)

Štábní útvary – odborný aparát – několik odborných spolupracovníků ředitele, kteří poskytují odborné informace a rady (sekretariát, právník, náměstci)

 

 

-         horizontální – vedle sebe(organizační úseky)

obchodní (činnosti – p.je ve styku s okolím - zásobování, skladování, pořizování zásob-plánování, prodej – skladování, expedice (zabalit,odeslat), fakturace (vyhotovení dokladů), reklama, reklamace, kupní smlouvy

ekonomický (činnosti – účetnictví (zachycuje veškeré ek.dění v p.prostřednictvím zápisů na účtech), kalkulace (stanovení nákladů na 1výrobek – materiál, mzdy, výrobní+zásobovací+správní+odbytová režie), rozpočetnictví, plánování a rozbory (analýzy), statistika (zpracování údajů z ostatních oborů), pokladna) účtárna – mzdová, provozní (sledování, čerpání N), finanční (zjišťování HV)

výrobní (činnosti – úředníci-normovači,plánovači, mistři, dělníci)

technický (činnosti – technologie(způsob přeměny materiálu na hotový výrobek), konstrukce (podrobné rozpracování (výkresů) jednotlivých částí výrobků), opravy a údržba, plánování a spotřeba energie, vody…

investiční (facility) (činnosti – investiční výstavba, evidence, péče o majetek

personální (péče o všechny pracovníky, personální agenda

 

 

 

Motivování = ovlivňování lidského jednání, hledání důvodů lidského jednání (proč a zda vůbec bude pracovník pracovat), důvody využíváme k vedení (vymezit přesně čin.jednotlivců

Druhy motivace (důvodů-motivů)

        pozitivní (pracovník má příznivý postoj k úkolům, chce se práci věnovat)-vnitřní pohnutka (popud) směrem k vytyčenému cíli

        negativní (pracovník má obavy před postihem, trestem) – je třeba využít u práce monotónní, u zaměstnanců s nepříliš dobrým vztahem k práci

 

Vlivy - pomocí vnějších podnětů – hmotné (mzda, věcná odměna, pokuty, srážky ze mzdy…

nehmotné - morální (pochvaly, dobré vztahy, vyznamenání, důtky, pokárání…

 

Kontrolování

1.získání informací – zjištění skutečného stavu

2.porovnání s plánovaným stavem

3.zhodnocení situace - zjištění příčin (proč se skutečnost odchyluje), přijetí opatření

 

 

 

 

Rozhodování (zkrátit)

= činnost, která se prolíná celým životem, celým podnikem – složkami, činnostmi

= výběr jedné z několika možností (z několika méně dobrých vybrat tu nejméně špatnou)

Rozhodovací proces – intuitivní (podvědomé rozhodování)

                                   cílový (rozhodnutí vedené rozumem, logikou)

předpoklady ke správnému rozhodování – dobrému řízení – informace (=údaje rozšiřující naše poznatky o skutečnosti (situace na trhu, u konkurentů, technologie, rychlost….

pozor na přenášení informací – pozměnění vede k jinému významu

                                                                       + ukládání informací (písemné =evidence)

Zdroje informací – knihovny, periodika, katalogy, seznamy, internet, státní a jiné instituce

 

Samostatná práce

 

 

 

ad podnikatelský záměr

Podnikové činnosti

 

Vstup   (ODB.)            -                      přeměna                      -                      výstup (DOD.)

 

 

hospodaření                             Hlavní činnost                                      prodejní činnost

 

oběžný, dlouhodobý          (výroba, obchod,služby, veřejná správa)                 průzkum trhu

majetek                            obsah-plánování dle průzkumu, kapacit, smluv        plánování prodeje

                                        průběh výroby (příprava,provádění,kontrola,          skladování

     skladování)                                                h.koresp.(obj.,FA)

hospodaření se zaměstnanci

(produktivita práce)

 

Marketing – metoda řízení – ovlivňuje – zasahuje všechny činnosti p.

1.poznat potřeby (potřeby zjišťujeme – poznáváme průzkumem trhu, podle nich stanovíme nástroje 4P, plán prodeje – odhad poptávky, cen, dle dlouhod.sml. – rozpis na jednotl.úkoly)

abychom věděli  - co vyrábět                                                  Produkt

                                   za kolik                                                           Price

                                   kde (kudy) dostat výrobek k zákazníkům         Distribuce

a abychom zaujali právě naším výrobkem (podnikem)              Propagace

 

2.poznat konkurenci (kdo to je, jejich podíl na trhu, jejich nástroje mark.,       jaký mají postoj k zákazníkům, ke konkurenčním produktům, k našemu